Issue
Title
Authors
THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF DETECTION OF RNA IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITES
Gromova N.I., Gordeychuk I.V., Kyuregyan K.K., Ilchenko L.U., Mikhailov M.I.
Retrospective analysis of the incidence of viral hepatitis A in the republic of Crimea
Gorovenko M.V., Karimov I.Z., Penkovskaya N.A., Los-Yatsenko N.G., Midikari A.S., Tkachuk O.B.
The dynamics of HCV DNA and HBsAg levels in acute hepatitis B patients in monoinfection and coinfection of other hepatitis viruses
Chulanov V.P., Kostygova E.Y., Kostyushev D.S., Glebe D., Shipulin G.A., Gerlikh V., Volchkova E.V.
Clinical and epidemiological characteristics of hepatic cirrhosis of hepatitis C virus etiology in the early stages of its formation
Avdeeva M.G., Kulbuzheva M.I., Ganzha A.А., Zapashnaya O.V., Chernikova N.V., Kolodko E.I., Stolyrova L.P., Dobriev H.A., Dobriev H.A.
EPIDEMIOLOGICAL EVALUATION OF THE PREVALENCE OF VIRAL HEPATITIS B AND C IN THE STAFF AND INPATIENTS IN HOSPITALS OF ST. PETERSBURG
Zueva L.P., Rahmanova A.G., Kolosovskaya E.N., Kalinina Z.P., Petrova O.E., Dmitrieva M.I.
COMBINED ANTIVIRAL THERAPY OF HEPATITIS C ASSOCIATED WITH VIRAL HEPATITIS B AND MULTIPLE SOMATIC DISEASES IN PATIENTS WITH BURDENED ONCOLOGICAL HISTORY
Poluektova V.B., Volchkova E.V.
RECENT CHANGES OF HEPATITIS A EPIDEMIOLOGY IN RUSSIA AND EUROPE AS THE RATIONALES FOR PREVENTION STRATEGIES
Chulanov V.P., Pimenov N.N., Karandashova I.V., Komarova S.V.
Long-term clinical observation. viral hepatitis B: from diagnosis to treatment selection in different periods of illness
Poluektova V.B., Volchkova E.V.
THE INCIDENCE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C IN CHILDREN OF NIZHNY NOVGOROD REGION IN 2000-2015
Galova E.A.
ASSESSING THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT THE POSSIBILITY OF INFECTION, TREATMENT AND PREVENTION OF PARENTERAL HEPATITIS B AND C, HIV INFECTION AMONG PATIENTS IN ADDICTED HOSPITAL
Novikova Y.B., Shuliak Y.A., Demidovich L.I., Rusakova E.V., Asratyan A.A.
PREDICTORS OF FORMATION OF EARLY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B AND B WITH DELTA AGENT WITH RESULTS IN LIVER CIRRHOSIS
Abdukadirova M.A., Khikmatullaeva A.S.
PROBLEMS OF TREATMENT OF TOXIC HEPATITIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC VIRAL LESION OF HCV-ETIOLOGY. CLINICAL EXAMPLE OF SUCCESSFUL THERAPY
Avdeeva M.G., Kulbuzheva M.I., Kolod’ko Y.I., Chernikova N.V., Zapashnyaya O.V.
Identification of markers of opportunistic infections and viral hepatitis in oncohematological patients
Kornienko M.N., Rybalkina T.N., Karazhas N.V., Nikitina G.Y., Kalugina M.Y., Yarosh L.V., Semenenko T.A.
Trends and social prognosis in different forms of the epidemic process of hepatitides B and C in the city of Ufa
Kaydanek T.V., Efimov G.E., Vorob'ev A.S., Shagieva Z.A., Kaidanek T.V., Yefimov G.Y., Vorobyev A.S., Shagiyeva Z.A.
Clinical significance of genetic diversity of hepatitis A virus
Chulanov V.P., Karandashova I.V., Pimenov N.N., Molochniy V.P., Tomilka G.S., Sleptsova S.S., Semenova V.K., Malyi V.P., Boiko V.V., Kamolov B.D., Volchkova E.V.
Perinatal viral hepatitis C and performance capabilities for its therapy
Goryacheva L.G., Rogozina N.V., Greshnyakova V.A., Ivanova V.V.
The risk of poor outcomes in pharmacoeconomic analysis and the evaluation of the safety of remaxol in therapy for chronic viral hepatic lesions (according to the materials of multicenter randomized clinical studies)
Sologub T.V., Sukhanov D.S., Petrov A.Y., Kovalenko A.L., Goryacheva L.G., Romantsov M.G., Sologub T.V., Sukhanov D.S., Petrov A.Y., Kovalenko A.L., Goryacheva L.G., Romantsev M.G.
NEW PERSPECTIVES OF PERSONALIZED THERAPY OF CHRONIC HEPATITIS C
Sapronov G.V., Nikolaeva L.I.
Modern possibilities for the prediction of the efficacy of antiviral therapy of chronic hepatitis C
Ryumin A.M., Korochkina O.V., Sobchak D.M., Sobolevskaya O.L., Butina T.Y., Kuznetsova I.V., Koreyvo E.G.
On the question of pathogenesis of in chronic HCV-infection
Avdeeva M.G., Lysenko I.V.
Pathogenetic role of stellate Ito cells and cellular cooperations in fibrogenesis in chronic hepatitis C
Lukashik S.P., Tsyrkunov V.M., Andreev V.P., Kravchuk R.I., Abakarova V.A., Lukashik S.P., Tsyrkunov V.M., Andreyev V.P., Kravchuk R.I., Abakarova V.A.
VARIANTS OF THYROID GLAND PATHOLOGY IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS
Nikonorova M.A., Lubskaya N.S., Volchkova E.V., Nemilostiva E.A., Matros O.I.
THE MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF VIRAL HEPATITIDES WITH THE PARENTERAL WAY OF TRANSMISSION
Kosagovskaya I.I., Volchkova E.V.
Social aspects of mortality from chronic viral hepatitides in rural and urban populations of the Altai territory
Saldan I.P., Pashkov A.P.
Liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma in patients with chronic viral hepatitis c: some epidemiologic and molecular-genetic aspects
Nikolaeva L.I., Leybman E.A., Sapronov G.V., Yudin A.N.
Choice of nucleoside inhibitors in antiretroviral therapy regimens for HIV-infected patients treated for chronic hepatitis C
Gankina N.Y., Kravchenko A.V., Kuimova U.A., Kanestri V.G.
Prevalence rate and prognostic value of the IL-28 gene polymorphism in hepatitis C patients in the Krasnodar territory
Morenets T.M., Knizhnik T.A., Eremina G.A., Gorodin V.N., Avdeeva M.G.
Chronic HCV - infection in the Kirov region: Dynamics of indices of disease in adults in 1995-2010
Baramzina S.V.
Immunological effectiveness of mass vaccine prophylaxis against hepatitis B within the framework of the National Priority Project "Health" in some regions of the Russian Federation
Shulakova N.I., Lytkina I.N., Akimkin V.G., Ershova O.N., Shahgildyan I.V., Kisteneva L.B., Kuzina L.E., Chernyavskaya O.P.
INTERFERENCE INTERACTION OF VIRUSES IN THE REGULATION OF AN EPIDEMIC PROCESS
Larin V.F., Zhukova L.I., Lebedev V.V., Rafeyenko G.K.
Seasonal fluctuations of H.Pylori markers in patients with acute viral hepatitis
Belaia O.F., Zuevskaya S.N., Paevskaya O.A., Yudina Y.V., Volchkova E.V., Pak S.G.
Mechanisms of an exacerbation of hepatitis B and C in the presence of opisthorchiasis
Bychkov V.G., Krylov G.G., Efimova N.A., Mefod'ev V.V., Sabirov A.K., Ibragimova A.M., Khadieva E.D., Bychkov V.G., Krylov G.G., Yefimova N.A., Mefodyev V.V., Sabirov A.K., Ibragimova A.M., Khadiyeva Y.D.
Psychological predictors of anxiogenic stress and their interrelationship with progression of viral hepatitides
Nikulina M.A., Nikonorov A.A., Lychev V.G., Granitov V.M., Nemilostiva E.A.
Polymorphism of interleukin 28b gene as the monitoring parameter of the epidemiological surveillance system for Hepatitis C
Kuzin S.N., Kudryavtseva E.N., Korabelnikova M.I., Horuzhenko A.S., Glinenko V.M., Bogomolov P.O., Mantrov A.I., Dubodelov D.V., Polonsky V.O., Lavrov V.F., Semenenko T.A.
Approaches of optimization the epidemiological surveillance of anthroponoses with fecal-oral mechanism of transmission
Mindlina A.Y.
PROSPECTS OF THE USE "STIMFORTE" IN CHRONIC HEPATITIS B
Pogorelskaya L.V., Khlopova I.N., Grigoryan S.S., Tryakina I.P., Rick N.A., Maldov D.G.
Comparative results of treatment for chronic hepatitis C in HIV-infected patients receiving and not receiving highly active antiretroviral therapy
Minayeva S.V., Moshkovich G.F., Goryaeva M.P., Varlova L.V., Voronina I.D.
Epidemiological situation with hepatitis C in Iran
Nikolaeva L.I., Behzadpour D.N.
CLINICAL AND VIROLOGICAL EVALUATION OF THE DRUG "STIMFORTE" IN ACUTE HEPATITIS B
Pogorelskaya L.V., Khlopova I.N., Grigoryan S.S., Tryakina I.P., Rik N.A., Mal'dov D.G.
The experience of domestic antiviral agents, and some of own approaches in the treatment of chronic hepatitis C in adults
Borisov V.A., Sanin B.I., Samsonova S.E., Arutyunyan E.N., Golubeva D.B., Zotova O.V., Fomina T.A.
Clinical and epidemiological characteristics and gene variant structure of HCV-infection in the area of the Krasnodar Territory
Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Konchakova A.A., Dubinina V.A., Kotova N.V., Strikhanov K.S., Zapashnyaya O.V., Eremina G.A., Sotnichenko A.S.
The epidemiological characteristics of acute hepatitis B in Tomsk and its region over 1992-2007
Chuykova K.I., Yakimov V.L., Katakhanova L.L., Chuikova K.I., Yakimov V.L., Katakhanova L.L.
Optimization of tactics of management of patients with chronic hepatitis C
Korochkina O.V., Ryumin A.M.
il 28B polymorphisms and the prognosis for the efficacy of antiviral therapy in viral hepatitis C patients in Uzbekistan
Sekler D.E., Khudayberganova D.M., Latypov R.R., Usmanova G.Z., Rakhmanov M.I., Musabaev E.I.
HEPATITIS C IN RUSSIA: CURRENT EPIDEMIOLOGY AND APPROACHES TO IMPROVING DIAGNOSIS AND SURVEILLANCE
Pimenov N.N., Chulanov V.P., Komarova S.V., Karandashova I.V., Neverov A.D., Mikhailovskaya G.V., Dolgin V.A., Lebedeva E.B., Pashkina K.V., Korshunova G.S.
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR INCORPORATING A THIRD DRUG TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
Sologub T.V., Tsvetkov V.V., Deeva E.G., Tokin I.I.
Hepatitis A: Epidemiological features during partial immunization
Ignatova O.A., Yushchenko G.V., Kaira A.N., Ignatova O.A., Yushchenko G.V., Kaira A.N.
RED BLOOD CELL CHANGES IN ACUTE VIRAL HEPATITISES OF VARIOUS ETIOLOGY
Avdeeva M.G., Blazhnaya L.P., Ganzha A.A., Dubinina V.A., Kulbuzheva M.I., Lysenko I.V., Manaeva D.A., Chernyavskaya O.V.
Medical social factors affecting the effectiveness of the treatment of viral hepatitis patients
Raduto O.I.
HIV infection and hepatitis C among patients at health care facilities of different specialization
Godkov M.A., Briko N.I., Ermolov A.S., Zakharova N.M., Godkov M.A., Briko N.I., Ermolov A.S., Zakharova N.M.
THERAPY OF RECURRENT HEPATITIS C AFTER TRANSPLANTATION OF THE LIVER WITH DIRECT ACTING ANTI-HEPATITIS C VIRUS DRUGS: EXPERIENCE OF THREE RUSSIAN CENTERS
Syutkin V.E., Bessonova E.N., Davydenko M.N.
Morphological changes in the liver in patients with pulmonary tuberculosis and HIV infection on a background of chronic hepatitis "C"
Babaeva I.Y., Avdeeva M.G., Gedymin L.E., Chumachenko G.V., Adamchik N.Y.
THE ATTITUDE OF MEDICAL STAFF, INCLUDING THE SENIOR STUDENTS OF THE MEDICAL INSTITUTE, TO THE PROBLEM OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C
Dudnik O.V., Orlova S.N., Fedorovykh L.P.
Treatment of chronic viral hepatitis C in the female patient with mucinous adenocarcinoma of the pancreas
Poluektova V.B., Volchkova E.V., Davydenko P.I., Fillipova E.M.
Program-oriented approach to organizing care to patients with hepatitis in the Penza Region
Stryuchkov V.V., Rybalkin S.B., Baranova I.P., Aftaeva L.N., Krasnova L.I., Rozhkova G.P., Enikeeva F.S., Stryuchkov V.V., Rybalkin S.B., Baranova I.P., Aftayeva L.N., Krasnova L.I., Rozhkova G.P., Yenikeyeva F.S.
INTEGRATIVE APPROACH TO THE STUDY OF PERENNIAL AND ANNUAL DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF HEPATITIS A AND SHIGELLOSIS
Yakovlev A.A., Chekunina S.N.
RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF NON-HODGKIN’S LYMPHOMA IN PATIENTS WITH HIV AND HEPATITIS С COINFECTION
Melnikova E.L., Volchkova E.V., Ivannikov E.V., Olshansky A.Y., Vdovina V.N., Parkhomenko Y.G.
Demographic structure of the population and hepatitis A morbidity in Russia and foreign countries
Mindlina A.Y., Polibin R.V., Mindlina A.Y., Polibin R.V.
Antigen-presenting activity of dendritic cells in patients with chronic hepatitis C genotype
Tsvetkov V.V., Kiselev O.I., Sologub T.V., Slita A.V., Tokin I.I., Anhimova E.S.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GENETIC FACTORS OF HEPATITIS C VIRUS AND GENE POLYMORPHISM IN INFECTED PATIENTS ON THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS
Nikolaeva L.I., Kolotvin A.V., Samokhodskaya L.M., Sapronov G.V., Makashova V.V., Samokhvalov E.I., Al’khovsky S.V., Grishechkin A.E., Belyaeva N.M., Gibadulin R.A.
Extrapulmonary sarcoidosis during antiviral therapy for chronic hepatitis C
Gromova N.I., Lopatkina T.N., Gromova N.I., Lopatkina T.N.
THE INVESTIGATION OF DNA DAMAGE IN LYMPHOCYTES BY COMET ASSAY IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS B PATIENTS
Mikhailov A.O., Popov A.F., Ivanova N.S., Simakova A.I.
THE CASE OF DEATH FROM LIVER CIRRHOSIS IN THE FEMALE PATIENT WITH HIV INFECTION AND INFILTRATIVE PULMONARY TUBERCULOSIS
Babaeva I.Y., Avdeeva M.G., Shevchenko N.P., Kulagin V.V., Chumachenko G.V., Adamchuk N.Y.
Chronic viral mixt-hepatitis: current clinical and epidemiological aspects
Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Kulbuzheva M.I., Blazhnaya L.P., Hasnudinova S.R., Kolodko E.I.
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF HCV INFECTION IN CHILDREN
Mukasheva G.K., Gorelov A.V., Geppe N.A., Farobina E.G.
Hepatitis C in infection with recombinant strain RF2k/1b of the virus: clinical course and therapy
Nikolaeva L.I., Sapronov G.V., Kolotvin A.V., Samokhvalov E.I., Leybman E.A., Samokhodskaya L.M.
A case of leptospirosis in the endemic region
Bondarenko A.L., Khlebnikova N.V., Kozlova E.E., Zhuykova V.I., Bondarenko A.L., Khlebnikova N.V., Kozlova Y.Y., Zhuikova V.I.
INDICATORS OF HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
Galeeva N.V., Kravchenko I.E.
CASE OF SEVERE DENGUE FEVER DENGUE ASSOCIATED WITH WILSON-KONOVALOV DISEASE
Saifullin M.A., Kadyshev V.A., Larichev V.F., Andreytseva O.I., Boitsov P.V., Butenko A.M., Malyshev N.A.
Method of DNA-comet assay in the diagnosis of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis C
Popov A.F., Mikhailov A.O., Ivanova N.S., Simakova A.I.
1 - 70 of 70 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies